България, Пловдив 4000, ул. “Капитан Райчо” 56, ТЦ “Гранд”, ет.4, офис 6
Обадете се сега+359886270795

ИЗГОТВЯНЕ НА ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ СЪС СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОЕЖИТЕ И НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Обхватът на УСЛУГИТЕ, които извършваме, е съгласно Част ТРЕТА, Глава ДЕВЕТА от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и включва Етапа на проектиране и одобряване на Техническия проект и целия период на Строителството:

Изготвяне на Оценка за съответствие на Инвестиционния Проект със съществените изисквания към строежите и пълно съдействие пред заинтересованите експлоатационни дружества (НЕК, ВиК и др.), Службата по „Пожарна и Аварийна Безопасност“ и органите на ДАГ за издаване на Разрешение за Строеж;

  •  Подготовка за откриване на строителната площадка, определяне на строителна линия и ниво;
    Упражняване на непрекъснат Строителен надзор по изпълнението на строежа относно спазването на изискванията към строежите, съгласно Чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ;
  •  Изготвяне на всички актове по Наредба №3 / 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството до завършване и Въвеждане в експлоатация (приемане) на строежа;
  • Съставяне на Констативен акт удостоверяващ, че строежът е изпълнен съобразно одобрените Инвестиционни проекти, заверената Екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 2 и условията на сключения Договор и пълно съдействие към заинтересованите експлоатационни дружества (НЕК, ВиК и др.), Службата по „Пожарна и Аварийна Безопасност“ и ДНСК за провеждане на Приемателна комисия и издаване на Разрешение за Ползване;
  •  Съставяне на Технически паспорт след завършване на строежа, съгласно Чл. 176а от ЗУТ.

Адрес: България, Пловдив 4000,
ул. “Капитан Райчо” 56, ТЦ “Гранд”, ет.4, офис 6
Телефон: +359886270795
Email:mix.group@mail.bg

© 2017 Всички права са запазени. "МИКС КОНСУЛТИНГ ГРУП" АД